Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Nabór do Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień

Zasady naboru

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 (Dz.U. z 2021 r. poz.1082i z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116), a w szczególności na podst. Art. 144 tej ustawy oraz na podst. zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z organem prowadzącym.

KRYTERIA I WYMAGANE DOKUMENTY

1. O przyjęcie na zajęcia organizowane przez ZPP-CWU w Jeleniej Górze ubiegać się mogą:
a) prawni opiekunowie uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Ponadpodstawowych, pobierający naukę w szkołach miasta Jelenia Góra, zamieszkali na obszarze miasta Jelenia Góra.
b) pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę w szkołach miasta Jelenia Góra, zamieszkali na obszarze miasta Jelenia Góra.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek opiekuna prawnego kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
3. Opiekunowie prawni i uczestnicy pełnoletni składają wniosek w elektronicznym systemie rekrutacyjnym https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/mosjeleniagora
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu ZPP-CWU. Na jednym wniosku można zgłosić chęć uczestnictwa w kilku sekcjach.
4. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia mogą zostać przeprowadzone badania i testy uzdolnień kierunkowych. Warunki organizacji badań uzdolnień kierunkowych ustala dyrektor. Jeżeli po przeprowadzeniu badania uzdolnień kierunkowych liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik, jest większa niż ilość wolnych miejsc, przeprowadzany jest pierwszy etap postepowania rekrutacyjnego.
5. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę kryteria ustawowe, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, którym są nadawane wartości punktowe:
- wielodzietność rodziny – co najmniej 3 dzieci (2 pkt);
- niepełnosprawność kandydata (2pkt)
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (2 pkt);
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (2 pkt.);
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (2 pkt.);
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (2 pkt.);
- objęcie kandydata pieczą zastępczą (2 pkt.).
6. Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego jest większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc przeprowadzany jest drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria samorządowe określone
w uchwale NR 293.XI.2017 RADY MIASTA JELENIEJ GÓRY Z DN.31 MARCA 2017:
- pracowanie lub studiowanie w trybie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata (10 pkt).;
- korzystanie przez rodzeństwo kandydata z zajęć pozalekcyjnych
w ZPP-CWU (8 pkt).;
- rodzina kandydata objętą jest pomocą społeczną (6 pkt)
7. Jeżeli po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego pozostają wolne miejsca na zajęcia przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
8. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Jeleniej Góry, mogą być przyjęci na zajęcia
w ZPP-CWU, jeżeli Placówka dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym i drugim etapie.
9. Wniosek o przyjęcie do Placówki składa się do Dyrektora jednostki, w formie elektronicznej poprzez wysłanie go w elektronicznym systemie rekrutacji i obowiązkowo w formie papierowej do sekretariatu ZPP-CWU.
Wniosek zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres miejsca zamieszkania kandydata, opiekunów prawnych kandydata;
d) numery telefonów opiekunów prawnych, adres poczty elektronicznej.
e) listę wybranych zajęć
f) kryteria naboru
g) oświadczenia dotyczące treści wniosku
10. Oświadczenia zawarte we wniosku, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

11. Postępowanie rekrutacyjne w ZPP-CWU w Jeleniej Górze przeprowadza się na wolne miejsca.
12. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZPP-CWU w Jeleniej Górze. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
13. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie i podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
b) sporządzenia protokołu postępowania rekrutacyjnego.
14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego kandydaci otrzymują drogą elektroniczną na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Kandydaci automatycznie informowani są
o statusie wniosku. Możliwe statusy:
- Zarejestrowany
- Oczekujący
- Przyjęty
- Odrzucony
15. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
16. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się w formie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych zawierających ich imiona i nazwiska oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą dostępne w sekretariacie jednostki.

TRYB ODWOŁAWCZY OD WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
17. W terminie 5 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, opiekun prawny kandydata /pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
18. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
19. Opiekun prawny/pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
20. Dyrektor w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania podejmuje decyzję w sprawie uwzględnienia lub nieuwzględnienia odwołania.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO MOS
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
W DANYM ROKU SZKOLNYM

2 Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na zajęcia w ZPP-CWU w Jeleniej Górze wraz z wymaganymi dokumentami od 20 czerwca do 20 lipca
3 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 31 lipca
4 Przyjmowanie wniosków o przyjęcie na drugi etap rekrutacyjny na zajęcia w ZPP-CWU w Jeleniej Górze wraz z wymaganymi dokumentami od 01 do 23 sierpnia
5 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 28 sierpnia
6 Rekrutacja uzupełniająca W przypadku wolnych miejsc na zajęcia można zapisać się w ciągu całego roku szkolnego.
Ireneusz Taraszkiewicz
Dyrektor ZPP-CWU