Logo VULCAN - Razem dla lepszej oświaty
Placówki Wychowania Pozaszkolnego

Zasady naboru

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

 

 Rekrutacja do placówek dla nowych kandydatów

 

Rekrutacja do placówek pozaszkolnych na rok szkolny 2021/2022 na wolne miejsca będzie prowadzona od dnia 23 sierpnia 2021 r. do dnia 04 września 2021 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Strona do logowania dla kandydata:

https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszcz


1. Postępowanie rekrutacyjne do placówek przeprowadza się na wolne miejsca.


2. Do placówek przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego.


3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Bydgoszcz i powiatu bydgoskiego, mogą być przyjęci na zajęcia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

I. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z zm.), obowiązują następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Liczba pkt

dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

5

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

5

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.1076 ze zm.)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLV/929/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego obowiązującego na drugim etapie rekrutacji do Pałacu Młodzieży oraz młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez  Miasto Bydgoszcz, w tym przyznania liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata/opiekuna prawnego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.


2. Wydrukowany z systemu elektronicznego rekrutacji wniosek oraz dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów należy podpisać (przez oboje rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) i złożyć w terminie określonym w harmonogramie tj. od 23 sierpnia 2021 r. do 04 września 2021 r.


3. Wydrukowany i podpisany wniosek  należy  złożyć w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia placówce pierwszego wyboru (decyduje data wpływu do placówki).


4. Kandydat może wybrać dowolną ilość placówek i grup.


5. Dyrektor placówki może zorganizować badania uzdolnień kierunkowych kandydatów.     O badaniu uzdolnień kierunkowych kandydatów oraz o terminie jego przeprowadzenia informuje dyrektor placówki.


6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ustawy.


7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy. Powyższe listy podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej placówki, a także w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, na stronach internetowych tych placówek. Informację można również uzyskać po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji.


8. Po zakończeniu rekrutacji nabór na wolne miejsca jest prowadzony przez cały rok szkolny w sposób określony przez dyrektora placówki.


9. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu a także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, rodzica kandydata/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego.


10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie art. 150 ust. 7 ustawy, może poprosić o dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniach.


11. Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Odpowiedzialność jest potwierdzona odpowiednią klauzulą zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.